Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja és hatálya

 • Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az Avonlea Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Avonlea Média Kft.) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

3. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Avonlea Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Avonlea Média Kft.)
 • Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 52. 1./19.
 • Postai cím: 1046 Budapest, Ugró Gyula sor 15. 2./14.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-935033
 • Adószám: 12452459-2-41
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Telefonszám: +36 20 254 9718
 • E-mail-cím: informacio kukac avonleamedia.com

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagokra

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; adószám: 25743500-2-41; e-mail: info@salesautopilot.hu)
 • Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

Hírlevélre történő feliratkozás

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím
 • Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; adószám: 25743500-2-41; e-mail: info@salesautopilot.hu)
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése
  • ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése
  • ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése
  • ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése
  • ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése
  • a cég által meghirdetett rendezvények értesítéseinek ellehetetlenülése

Online anyagok megrendelése

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, lakcím (számlázási cím)
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás:
  • SalesAutopilot Kft. részére ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. részére OTP SimplePay fizetési szolgáltatás működtetése érdekében
  • KBOSS.hu Kft., a Számlázz.hu oldal üzemeltetője részére a számlák kiállítása és tárolása érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; adószám: 25743500-2-41; e-mail: info@salesautopilot.hu)
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay) (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30–32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43; telefon: +36 1 366 66 11)
  • KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739-2-41; e-mail: info@szamlazz.hu)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése
  • a teljesítést követően az adatok törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

Fizikai termék megrendelése

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, telefonszám, lakcím (számlázási cím), szállítási cím
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása, valamint a futárszolgálat hatékonysága céljából
 • Adattovábbítás:
  • SalesAutopilot Kft. részére ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. részére OTP SimplePay fizetési szolgáltatás működtetése érdekében
  • KBOSS.hu Kft., a Számlázz.hu oldal üzemeltetője részére a számlák kiállítása és tárolása érdekében
  • GLS Hungary Kft. a megrendeléseket kézbesítése érdekében
  • Hotelinfo Kft. a megrendeléseket kézbesítése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; adószám: 25743500-2-41; e-mail: info@salesautopilot.hu)
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay) (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30–32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43; telefon: +36 1 366 66 11)
  • KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739‑2‑41; e-mail: info@szamlazz.hu)
  • GLS Hungary Kft. Futárszolgálat (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44; e-mail: info@gls-hungary.com)
  • Hotelinfo Kft. (1056 Budapest, Váci utca 78–80.; cégjegyzékszám: 01-09-078131; adószám: 10596010-2-41; e-mail: info@hotelinfo.hu)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amely a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlésre kerül
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése
  • a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére
  • a teljesítést követően az adatok törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

Rendezvény megrendelése

 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail-cím, telefonszám, lakcím (számlázási cím), szállítási cím
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás:
  • SalesAutopilot Kft. részére ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében
  • OTP Mobil Kft. részére OTP Simple fizetési szolgáltatás működtetése érdekében
  • KBOSS.hu Kft., a Számlázz.hu oldal üzemeltetője részére a számlák kiállítása és tárolása érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41; e-mail: info@salesautopilot.hu)
  • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay) (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30–32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43; telefon: +36 1 366 66 11)
  • KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739‑2‑41; e-mail: info@szamlazz.hu)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amely a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlésre kerül
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése
  • a telefonszám megadásának elmaradása esetén a rendezvénnyel kapcsolatos fontos információk átadásának ellehetetlenülése
  • a teljesítést követően az adatok törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

Rendezvényen részvétel

A Rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülhetnek (fényképek és videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek célja, hogy a Rendezvényről multimédiás tartalom (összefoglaló filmek, hangulatvideók, reklámanyagok) kerüljön előállításra. A felvételeket az Adatkezelő közösségi oldalakon, a saját weboldalain, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja. Az Adatkezelő az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a Rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken.

 • Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Ptk. 2:48. § (2) alapján)
 • A kezelt adatok köre: képmás, hang (az ábrázolás módja nem egyedi)
 • Az adatkezelés célja: a rendezvényt népszerűsítő multimédiás tartalom előállítása
 • Az adatok törlésének határideje: a rendezvény lezárultát követő 10 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: Adatkezelő rendezvény-népszerűsítésének elmaradása, így a jövőbeni sikeres rendezvények lehetőségének csökkenése.

Egyéni képmást és vagy hangot tartalmazó felvételek készítése esetén az érintett hozzájárulása szükséges.

 • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes, érintett hozzájárulása (Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)
 • A kezelt adatok köre: képmás, hang (egyént ábrázoló felvétel, fotó)
 • Az adatkezelés célja: a rendezvényt népszerűsítő multimédiás tartalom előállítása
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényt népszerűsítő tartalmakban.

Facebook oldalak, zárt csoport

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/varatlanutazas.hu/, https://www.facebook.com/anneazoldorombol/ alatt létrehozott aloldal, illetve a https://www.facebook.com/groups/VaratlanUtazasRajongok/ alatt létrehozott csoport adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Amennyiben az érintett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérem, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!
FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).
Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalain és Facebook-csoportjában megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése.

Számlázás

 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név, lakcím (számlázási cím)
 • Az adatkezelés platformja: elektronikus
 • Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • Adattovábbítás:
  • Ecovis Accounting Kft. a számlák könyvelése érdekében
 • Az adattovábbítás jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke
 • Adatfeldolgozók:
  • a számlákat a KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739‑2‑41; e-mail: info@szamlazz.hu) állítja ki és tárolja
  • a kiállított számlákat az Ecovis Accounting Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. I. em. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-260678; adószám: 10802559-2-41; e-mail: hungary@ecovis.hu) dolgozza fel
 • Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.
 • A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
  1. A rá vonatkozó személyes adatok;
  2. az adatkezelés célja(i);
  3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  5. az adatok tárolásának időtartama;
  6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  8. a kezelt adatok forrása;
  9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
  • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
  • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
  • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
  • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
   1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
   2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
   3. közérdekből;
   4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
   5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
  • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
   1. Az érintett ehhez hozzájárul;
   2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
   3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
   4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
  1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
  4. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
  1. a jogosulatlan hozzáférésre;
  2. megváltoztatásra;
  3. továbbításra;
  4. törlésre;
  5. nyilvánosságra hozatalra;
  6. véletlen sérülésre;
  7. véletlen megsemmisülésre;
  8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
  1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
  2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
  3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, észszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

8. Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
  1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
  2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  3. a kérelem túlzó.
 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
  1. a kérelmet megtagadni;
  2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
  1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
  2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9. Kártérítés

 • Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 • Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

10. Jogorvoslat

 • Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu.

11. Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a weboldalán közzéteszi.

Jelen adatvédelmi tájékoztató dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattints ide.

Adatkezelési tájékoztató verziószám: 3.1
hatályos: 2019. szeptember 20. napjától visszavonásig (2019. szeptember 20. napjával az Adatkezelési tájékoztató 3.0-ás változata hatályát veszti.)